DRAŽBY NEMOVITÝCH VĚCÍ   - nejčastější dotazy

Spoluvlastníci

Je-li v exekučním řízení postižen podíl povinného na nemovité věci, nejsou tím ostatní spoluvlastníci nijak dotčeni, se svým podílem mohou nadále nakládat. Omezení se týkají pouze spoluvlastnického podílu povinného, přičemž jen tento podíl bude případně dražen (nikoliv celá nemovitá věc).

V případě dražby nemovité věci má spoluvlastník právo dle ust. § 338 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.“), kdy v případě, že se spoluvlastník povinného zúčastní dražby nemovité věci a učiní s jinými dražiteli stejné nejvyšší podání, udělí se příklep jemu. V případě, že jiný dražitel, nežli spoluvlastník, učiní nejvyšší podání a toto není ze strany spoluvlastníka dorovnáno, bude příklep udělen tomuto jinému dražiteli.

Předkupní právo

Zákonné předkupní právo spoluvlastníků zaniklo dnem 1.1.2015 dle ust. § 3062 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), s výjimkou tzv. rodinných a zemědělských závodů (dříve podniků) – v tomto případě je zákonné předkupní právo zachováno. Nově zákonné předkupní právo platí jen v případech, kdy spoluvlastnictví vznikne bezesmluvně, tj. spoluvlastníci nemohli vznik svého práva nijak ovlivnit (např. v rámci dědictví závětí, soudního rozhodnutí apod.), přičemž takové předkupní právo platí pouze šest měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví (poté předkupní právo zaniká). Smluvní předkupní právo nezaniká. Toto předkupní právo může subjekt uplatnit pouze při dražebním jednání, kterého se zúčastní jako dražitel; předkupní právo musí být prokázáno.

Předkupní právo neznamená bez dalšího možnost odkoupit draženou nemovitou věc za nejnižší podání. Spoluvlastník má v tomto případě pouze výhodu u dražebního jednání v tom, že má-li shodné nejvyšší podání s jiným dražitelem, je příklep udělen jemu.

Zájemce o dražbu 

Skutečnost, že na příslušeném listu vlastnictví je zapsána informace o nařízené exekuci, případě je na něm zaznamenán exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovité věci nebo zřízením exekutorského zástavního práva automaticky neznamená, že v rámci exekučního řízení se tato nemovitá věc stane předmětem dražby. K provedení exekuce prodejem nemovité věci povinného je ze strany soudního exekutora přistoupeno až v případě, že se ostatní způsoby provedení exekuce ukáží jako nepostačující (ust. § 58 zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řád (dále jen „e.ř.“).

Prvními kroky směřujícími k realizaci prodeje nemovitých věcí jsou ustanovení znalce, vydání usnesení o ceně nemovité věci, jakož i následné vydání dražební vyhlášky, kdy teprve tento moment je rozhodující pro provedení dražby nemovité věci. Podmínky účasti v dražbě nemovité věci jsou podrobně uvedeny právě v dražební vyhlášce, a to včetně čísla účtu a pokynů pro složení dražební jistoty, jakož i místa a doby konání dražebního jednání. Pokud se dražitel nestane vydražitelem dražené nemovité věci, je mu jistota po skončení dražby obratem navrácena, a to stejným způsobem, jakým byla složena, k čemuž je nutno doplnit, že vydražiteli se složená jistota nevrací, když tato se v souladu se zákonem započte na nejvyšší podání (ust. § 336j o.s.ř.)

Chcete-li se dražby zúčastnit, ale ne osobně, je možné udělit plnou moc k účasti na dražbě jiné osobě. Tato plná moc musí být úředně ověřena. Za právnickou osobu, stát, obec, VÚSC, draží osoby oprávněné za ni jednat v řízení před soudem (ust. § 21, 21a, 21b o.s.ř.). Oprávnění této osoby jednat za právnickou osobu uvedenou výše je nutno prokázat úředně ověřenou listinou.


ELEKTRONICKÉ DRAŽBY – chcete-li se účastnit elektronické dražby a nevíte jak na to, podrobný návod naleznete na portálu 

www.drazby-exekutori.cz.

V případě potřeby je možno kontaktovat také zaměstnance Exekutorského úřadu Jeseník, a to na tel.: 581 112 288 nebo na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Vydražitel

Lhůta k doplacení nejvyššího podání je stanovena v usnesení o příklepu (zpravidla 30 dní od právní moci usnesení o příklepu). O tom, že usnesení o příklepu nabylo právní moci a vydražiteli běží lhůta k doplacení nejvyššího podání, je vydražitel písemně vyrozuměn, včetně pokynů kam a jak provést doplatek nejvyššího podání (na nejvyšší podání se započítává složená jistota).

Ve spisech zahájených ode dne 1.1.2013 je možno využít možnosti tzv. předražku dle ust. § 336ja o.s.ř., kdy může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitou věc chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Navrhovatel je povinen v této lhůtě předražek rovněž zaplatit, kdy po uplynutí této lhůty soudní exekutor vyzve vydražitele, aby do tří dnů oznámil, zda zvyšuje nejvyšší podání na částku předražku. Je-li učiněno více předražků, nemovitou věc nabude ten, kdo učiní nejvyšší předražek (v případě shodných předražků pak ten, kdo jej učinil jako první).

Vlastníkem nemovité věci se vydražitel stane až v okamžiku, kdy usnesení o příklepu nabylo právní moci, a vydražitel doplatil nejvyšší podání. Předražitel se stává vlastníkem nemovité věci, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání. Poté je soudním exekutorem oznámeno příslušnému katastru nemovitostí, že došlo k přechodu vlastnického práva na vydražitele.

Nezaplatil-li vydražitel nejvyšší podání ani v dodatečné lhůtě, kterou mu soudní exekutor usnesením určil a která nesmí být delší než jeden měsíc, usnesení o příklepu se marným uplynutím dodatečné lhůty zrušuje a soudní exekutor nařídí další dražební jednání (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336m odst. 2 o.s.ř.).

Obmeškalý vydražitel je povinen uhradit náklady exekuce a účastníků řízení, které vznikly s dalším dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a bylo-li při dalším dražebním jednání dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšší podání. Na tyto závazky se započítá jistota složená vydražitelem, převyšuje-li jistota tyto závazky, zbývající část se vrátí obmeškalému vydražiteli (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336n odst. 1 o.s.ř.).

Výmaz zástavních práv

Zástavní práva (smluvní, soudcovská, exekutorská, zřízená rozhodnutím správního orgánu), jakož i další právní závady váznoucí na vydražených nemovitých věcech zanikají až právní mocí usnesení o rozvrhu výtěžku dražby (ust. § 337h o.s.ř.). Po právní moci rozvrhového usnesení soudní exekutor vyrozumí příslušný katastrální úřad o tom, která zástavní práva váznoucí na nemovité věci, jakož i další právní závady zanikla.

Hledat v textu

Dražby v dražební místnosti budou:

01/17/2018 10:00