Obecné dotazy k exekučnímu řízení

  1. Soudní exekutor Mgr. Alan Havlice nevyřizuje jednotlivé exekuce osobně, k tomu má pověřené zaměstnance. Nedomáhejte se tedy hovoru přímo s Mgr. Havlicem, Váš problém s Vámi vyřeší pověřený zaměstnanec.
  2. Při kontaktování EÚ volejte nejdříve na telefonní číslo informačního centra – viz Kontakty
  3. Pro vyřízení Vašeho dotazu je nutné znát spisovou značku (ve formátu 014  EX …/…  , nebo 197  EX …/…), nebo Vaše rodné číslo jste-li povinným (povinnou)
  4. Upozorňujeme, že hovory jsou monitorovány a v případě nevhodného (vulgárního) jednání bude telefonní hovor přerušen.
  5. Informace o exekučním řízení lze poskytnout pouze účastníku řízení, tj. oprávněnému, povinnému a v případě dražby nemovitosti též vydražiteli a spoluvlastníkům nemovitosti (pouze informace týkající se exekuce prodejem nemovitosti); neobracejte se na EÚ s obecnými dotazy ohledně exekučních řízení, v případě, kdy potřebujete poradit ohledně exekučního řízení doporučujeme obrátit se na bezplatnou právní poradnu při EKČR (www)

Chci se v řízení nechat zastoupit

K zastupování účastníka exekučního řízení lze udělit plnou moc. Zástupcem fyzické osoby může být jen fyzická osoba!!! Plnou moc je nutné doručit buď elektronicky s doložkou o autorizované konverzi, nebo písemně v originále, jinak k ní nebude přihlíženo. U dražeb nemovitostí musí být podpisy úředně ověřeny.

Chci exekuci zaplatit, nebo splácet

Platby lze provádět na čísla účtů, která máte uvedena v dokumentu „Výzva k dobrovolnému splnění povinnosti uložené exekučním titulem“ . Dbejte řádného vyplnění variabilního symbolu a dalších povinných údajů tak, a by Vaše platba mohla být řádně přiřazena. V případě pochybností, jak exekuci uhradit, kontaktujte informační centrum.
Chcete-li exekuci splácet, vyplňte formulář „Žádost o úhradu exekuce ve splátkách“

Příslušenství (úroky, smluvní pokuta) se mi zdají příliš vysoké, chci je snížit (odpustit)

Soudní exekutor není vlastníkem vymáhané pohledávky, je pouze soudem pověřen k provedení exekuce. Chcete – li odpustit část dluhu, či snížit úroky apod., je nutné požádat oprávněnou společnost. Soudní exekutor tuto pravomoc nemá.

Chci nahlédnout do spisu

Nahlédnutí do spisu je možné po předchozí domluvě v úřední hodiny EÚ. Nahlédnutí je umožněno pouze oprávněné osobě – účastníkům řízení.

Oprávněným je společnost Profidebt, Hidalgo, nebo jiná,  kterou vůbec neznám.

Společnosti Profidebt, s.r.o., Hidalgo Partners s.r.o. a další jsou mnohdy vlastníky pohledávek, které odkoupili. Je tedy pravděpodobné, že Váš původní dluh vznikl u jiné společnosti. Chcete-li znát původního oprávněného, můžete kontaktovat oprávněnou společnost.

Nebydlím na adrese trvalého pobytu

Soudní exekutor je ze zákona povinen doručovat účastníkům řízení na adresu trvalého pobytu uvedenou v centrální evidenci obyvatel. Pokud si přejete, aby Vám bylo doručováno na jinou adresu, je nutné o toto písemně požádat soudního exekutora. Chcete-li, aby Vám na tuto adresu doručovaly všechny orgány veřejné moci, je možné na příslušném matričním úřadě požádat o zavedení doručovací adresy do centrální evidence obyvatel.

Vznikl mi přeplatek exekuce

Pokud vznikne přeplatek exekuce, je nutné písemně sdělit, jakým způsobem (na účet, složenkou na adresu apod.) chcete přeplatek vrátit. Přeplatky se vrací vždy jednou za měsíc.

Chci komunikovat prostřednictvím e-mailu, datovou schránkou

Komunikace prostřednictvím elektronické pošty je možná, ovšem pouze za předpokladu, že vlastníte zaručený elektronický podpis (přílohy i samotný e-mail musí být elektronicky podepsány). V opačném případě je nutné Vaše podání do tří dnů doplnit i písemně, jinak k němu nemůže být přihlíženo. Taktéž je možné zřídit si datovou schránku (prostřednictvím České pošty)

Jsem plátce mzdy, jak mám srážet?

Postup srážek ze mzdy je stanoven zákonem a příslušnými předpisy. Výše srážek ze mzdy je možné orientačně vypočítat na adrese www.vyplata.cz. V případě pochybností, komu a v jaké výši máte provádět srážky ze mzdy povinného, kontaktujte  informační centrum.

 

Další nejčastější dotazy týkající se exekučního řízení (co je exekuce, jaký je správný postup apod.) jsou uveřejněny na webových stránkách EKČR, viz www.ekcr.cz , sekce dohled nad soudními exekutory.

Hledat v textu

Dražby v dražební místnosti budou:

01/17/2018 10:00